onsdag 27 juni 2012

Angående FAS 3 Interpellationsdebatt 25/6

Har roat mig med att läsa snabbprotokollet ifrån de interpellationsdebatter, bland annat angående FAS 3, som skedde den 25/6 2012. Jag har gjort lite axplock ur det som sades och lagt till några egna reflektioner.

I debatterna hittar man bland andra Hillevi Engström (M), Monica Green (S), Eva-Lena Jansson (S), Hillevi Larsson (S), Peter Persson (S) och Shadine Heydari (S). Hela protokollet hittar du här:


Jag läser att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) vid ett tillfälle säger:
"Det är klart att när jobben strömmar till i en bra näringspolitik kommer människor att få arbete. Men jag är bekymrad eftersom många idag inte får chansen att visa vad de går för, att det finns en benägenhet att vara lite rädd för långtidsarbetslösa personer, trots att både jag och interpellanten säkert vet att många både kan och vill bidra."
Alltså förs inte en bra näringspolitik. Jobben strömmar inte till, människor får inte arbete. Arbetslösheten är ca 8%. Man talar om massarbetslöshet.
Sedan reagerar jag på att Hillevi Engström säger att "...det finns en benägenhet att vara rädd för långtidsarbetslösa personer..."
Det är kanske inte att undra på med alla kränkande och negativa ord som, bland andra, Hillevi Engström själv har kläckt ur sig angående denna grupp av människor. Detta är ingen homogen grupp men ändå får man gång på gång inmatat "att dessa behöver lära sig att stiga upp på morgonen, sätta på kaffe, att de behöver få rutiner, att de är sköra, att de är funktionshindrade och äldre, de har glömt bort hur det är att duscha och de behöver lära sig att umgås och socialisera med andra"...

Kanske är då vår arbetsmarknadsminister, Hillevi Engström, direkt delaktig i skapandet av den rädsla som hon här talar om?

Monica Green (S) säger vid ett annat tillfälle:
"De jobb som har tillkommit i Sverige tillkom 2006 och 2007. Då tillkom det nya jobb i Sverige. Sedan dess har det inte tillkommit jobb. Det kan hända att det har med den internationella lågkonjunkturen att göra, men det har definitivt inte tillkommit några nya jobb bara för att ni har sänkt ersättningarna och piskat de sjuka och arbetslösa."
Monica Green menar härmed att de jobb som tillkom 2006 och 2007 var en följd av den politik som fördes INNAN Alliansen tog över makten i Sverige.  Jag håller med henne om att det inte hjälper till att skapa jobb genom att människor nödgas att sälja allt de äger och tvingas söka försörjningsstöd för sin överlevnad. Det enda det skapar är utanförskap och fattigdom och större kostnader för kommunerna. En arbetslös utan möjlighet att laga sina tänder eller som nödgas gå i trasiga skor och kläder lär heller inte öka sina chanser på arbetsmarknaden, tvärtom.


Sedan angående FAS 3. Där har Hillevi Larsson (S) frågat Hillevi Engström (M) om när hon avser att vidta några åtgärder för att tillmötesgå riksdagens beslut (för ett år sedan) om att inte anvisa fler långtidsarbetslösa till FAS 3.

Hillevi Engström (M) svarar bland annat så här:
"I skrivelse 2011/12:75 redogör regeringen för flera av de åtgärder som regeringen vidtagit när det gäller FAS 3. Åtgärderna syftar till att förstärka sysselsättningsfasen så att den ska fungera enligt intentionerna. Vi har bland annat infört en möjlighet att delta i arbetsmarknadsutbildning även i sysselsättningsfasen, vi har förstärkt det särskilda anställningsstödet och vi har inte minst i en följd av år ökat Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag bland annat för att öka handläggartätheten. Sammantaget syftar reformerna till att öka kvaliteten i sysselsättningsfasen. Regeringen menar därför att riksdagens beslut har tillgodosetts."

Hillevi Larsson (S) svarar då bland annat:

"Nu står vi här ett år senare och kan konstatera att regeringen inte har följt riksdagens beslut.
Det sker hela tiden nya anvisningar till FAS 3. För ett år sedan var det 26 000 arbetslösa som var placerade i FAS 3 och i maj månad i år var det 31 000. Det är alltså flera tusen fler än för ett år sedan. Det var exakt det som riksdagens beslut handlade om: inga nya anvisningar till FAS 3."
 Eva-Lena Jansson (S) yttrar sig också, hon säger bland annat:
"För några månader sedan var jag på besök på en FAS 3-arbetsplats. Jag tror att det är ungefär tolv personer som deltar i en verksamhet. De är naturvärdar i Örebro. De upplever att det de gör är ganska trivsamt och att de har fått ett sammanhang. Det de däremot inte upplever är att de har en rimlig ersättning för det de gör."
Jag konstaterar härmed, Hillevi Engström har inte följt riksdagens beslut, eftersom att det fortfarande anvisas människor in i FAS 3. Att man döpt om åtgärden till Sysselsättning förändrar inte saken. Det är samma åtgärd. Dessutom vägrar man överallt att sluta använda FAS 3 som benämning så inte heller med detta har man alltså lyckats. (Nu har jag hört ryktas att man ibland börjat kalla det för utvecklingsplats också, ytterligare ett sätt att försöka få bort den dåliga klang som den FASansfulla åtgären, FAS 3, innebär?) 

Jag konstaterar också att man visst kan vara nöjd och trivas med sin FAS 3 plats. MEN det som är det stora problemet är fortfarande att man inte får en ersättning som är skälig. Att man inte innefattas av kollektivavtal. Att man inte har rätt till lagstadgad semester. Att man inte har försäkringar som gäller när det kommer till kritan. Att man inte får pensionspoäng som andra lönearbetare och att man dessutom inte innefattas av jobbskatteavdrag utan betalar mer skatt på sina surt inarbetade kaffepengar.
Sen UNDRAR jag vad Hillevi Engström menar när hon säger att "vi har förstärkt det särskilda anställningsstödet"... vad i herrans namn har detta med FAS 3 att göra???


Sedan tycker jag att socialdemokraten Peter Persson är för skön när han säger:
"Till viss del instämde arbetsmarknadsministern i min analys, om än försiktigt. Hon säger att FAS 3 ger väldigt lite utfall i reguljärt arbete - åtgärden som sådan är passiviserande - och att mer kvalitativt inriktad arbetsmarknadspolitik ger direkt utfall i arbete. Då håller hon ju med om att hon administrerar en arbetsmarknadspolitik i vårt land som bygger på en tudelad arbetsmarknad.
Å ena sidan har vi brist på arbetskraft inom vissa sektorer för att regeringen vägrar att investera. Skattesänkningar är deras enda medel på alla politikområden. Å andra sidan är det en allt större grupp som kommer längre och längre från arbetsmarknaden.
Jag tycker självfallet att det är bättre med aktivitet än passivitet. Men en aktivitet på dessa ekonomiska villkor - och i vissa fall sociala villkor - är inte rimlig.
Jag konstaterar i likhet med Hillevi Larsson att riksdagens beställning när det gäller FAS 3 de facto inte är utförd. Även om sommarlovet för många har börjat skulle man rimligen för den sommar som stundar för Hillevi Engström säga: Det är inte godkänt. Kvarsittning behövs nog. Det är betyget."
Med dessa ord avlsutar jag dagens inlägg om FAS 3 och beger mig snart ut i solen. Jag har fattat. Jag har läst min läxa. Jag vet vad som felar mest vad gäller detta. Jag behöver inte kvarsittning, Hillevi Engström, men det behöver faktiskt du, det håller jag med Peter Persson om.

/ Iréne
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar